سمعک های ریسوند

گذاشتن سمعک پشت گوشی

 

گذاشتن سمعک پشت گوشی

درابتدا نوک دستگاه را در  عضو گوش خود قرار داده و با کانال تنظیم نمایید. بعد با آرامش کامل، لاله گوش را به سمت بالا برده و قالب را با دست به داخل کانال گوش هدایت کنید و فشاردهید. زمانی که قالب دستگاه بطور کامل در کانال گوش قرار گرفت، قسمت بدنه سمعک را بالا آورده و در پشت گوش بگذارید.

 علامت آبی در قسمت داخلی بدنه سمعک نشانه سمعک گوش چپ می باشد و علامت قرمز نشانه سمعک گوش راست می باشد. به منظور آشنایی و نحوه کار با سمعک خود این مطالب را به دقت مطالعه فرمایید. شما با کمک این مطالب می توانید از سمعک خود به راحتی استفاده کنید.