سمعک های ریسوند

سمعک درمان کننده وزوز گوش

سمعک درمان کننده وزوز گوش

چه موقع صدای مبهمی در گوش خود می‌شنویم؟

با وجود انواع صدا در محیط خارج بدن، اصولا قادر به شنیدن صدای بدن خود نیستیم اما وقتی که هر چیزی مثل جسم خارجی در گوش و یا جرم موجود در گوش، که مانع ورود صدای خارجی می شود، در آن صورت صداهای داخل بدن را فقط خودمان می توانیم بشنویم.

تینیتوس (Tinnitus) نام علمی وزوز گوش است که ممکن است درهر دو گوش و یا یک گوش و یا درون سر اتفاق بیفتد. در خیلی از موارد، وزوز یا صدای زنگ در گوش مسئله مهمی به شمار نمی آید و در کل برطرف می‌شود.